Theses 

Identita v pohybu - konstrukce identit v prostoru působení marketingových komunikací – Ing. Monika Bačová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Monika Bačová

Bakalářská práce

Identita v pohybu - konstrukce identit v prostoru působení marketingových komunikací

Identity in Motion - Identity construction in the area of marketing communications activities

Anotace: V této bakalářské práci přibližuji a vymezuji základní pojmy z oblasti marketingu, srovnávám různé pohledy na identitu, analyzuji a hodnotím vliv marketingové komunikace a spotřebitelského chování na utváření identity v sociálním prostoru. Cílem práce je popsat, jak se identita člověka může neustále měnit během působení marketingových sdělení, jak ovlivňuje životní styl a image jedinců a uvést příklady, které potvrzují nebo vyvrací moje předpoklady. Budou použity zejména metody analýzy, komparace, syntézy a pokusím se o vlastní průzkum. Práce má část teoretickou a část praktickou, v praktické části a v závěru práce souhrnně charakterizuji okolnosti konstruování a rekonstruování identity a zhodnocuji danou problematiku, jakožto i účinnost výsledků již vypracovaných teorií a koncepcí.

Abstract: This Bachelor’s thesis is focused mainly on the approach and the definition of basic concepts of marketing communication, on the comparison of various approaches to identity, on an analysis and evaluation of the influence marketing communication and consumer behaviour have on identity formation in a social area. The main goal of this thesis is to describe the changing identity of human during the action of marketing communication, how it affects the style and image of individuals and to give examples proving or disproving my assumptions. There will be used especially methods of analysis, comparison, synthesis and I will try to design a short survey. Text is divided into a theoretical and practical part, in the practical part and in the conclusion I briefly characterize the circumstances of constructing, reconstructing of identity and I evaluate the results and effectiveness of already formulated theories and concepts within this issue.

Klíčová slova: identita, image, marketingová komunikace, sociální konstrukce reality, spotřebitel consumer, identity, marketing communication, social construction of reality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 06:07, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz