Mgr. Jan Zezulčík

Master's thesis

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)

Law, Sexual Crime and Offender (Topical Legal and Psychological Problems)
Anotácia:
V této práci se zabývám psychologickými a právními aspekty sexuálních deliktů. Popsal jsem zde vývoj pohledu na vztah morálky, práva a sexuologie a vysvětlil pojmy sexuálně normální chování a sexuálně patologické chování. V další kapitole jsem se zabýval jednotlivými druhy parafilií, jejich definováním a u těch nejčastějších či nejzávažnějších nastíněním profilu parafilního jedince. Ve druhé polovině …viac
Abstract:
In this work I deal with psychological and juridical aspects of sexual delicts. . I described here the evolution of the view on the relationship of the moral, the law and the sexology, and I explained the terms of sexually normal behaviour and sexually pathological behaviour. In the following chapters I dealt with individual kinds of paraphilia and their definitions and, in the cases of the most frequent …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2007
  • Vedúci: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta