Jan Krečmer

Bachelor's thesis

Využití vodních paprsků pro těžbu bloků na vybraných lokalitách ČR

Use of liquid jet for mining of blocks at selected locations in CR
Abstract:
Tato bakalářská práce popisuje principy využití vysokotlakého vodního paprsku k obrábění a blokové těžbě hornin a to především pískovců v České republice. V první části je uvedeno základní rozdělení kapalinových paprsků a stručný popis zařízení pro generaci vysokotlaké kapaliny, zaměřený hlavně na plunžrová čerpadla. Hlavní náplní této práce je použití tzv. rotačních vodních paprsků při blokové těžbě …more
Abstract:
This workdescribesthe principle of usinghigh pressurewater jetto cutand blockextractionof rocks, especially sandstonesin the Czechrepublic.The first partdescribed thedistribution ofliquid-jets anda brief description offacilitiesfor the generation ofhigh-pressureliquidfocusedmainly on theplungerpump. The mainconcern of thisworkis the use ofrotatingwater jetstoblockrockmining, focusing on sandstone.The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: Petr Jandačka
  • Reader: Pavel Barták

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava