Mgr. Michael Kohoutek

Bakalářská práce

Premonstrátský klášter Louka u Znojma v době po husitských válkách (1434-1526)

Premonstratensian monastery in Louka near Znojmo during the Hussite Wars (1434-1526)
Anotace:
Cílem práce je seznámit čtenáře a odbornou veřejnost s událostmi, které se odehrávaly v louckém klášteře a jeho okolí v době ke konci a hlavně po husitských válkách. V práci je také shrnutí jaké měl klášter postavení před, a v průběhu těchto válek. Jsou nastíněna jeho ekonomická situace, náboženská činnost, práva a privilegia, soudní spory, také pozemkové či movité vlastnictví a důležité mezníky v …více
Abstract:
The target is to acquaint readers with the public and professional events that took place in the Louka monastery and its surroundings in the end time, and especially after the Hussite wars. The work is also a summary of what was the position before the monastery, and during these wars. They are outlined his economic situation, religious activities, rights and privileges, litigation, also land or movable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta