Bc. Barbora Tomečková

Diplomová práce

Vztah mezi polymorfizmy kandidátních genů a mírnou kognitivní poruchou

The relationship between candidate gene polymorphisms and mild cognitive impairment
Anotace:
BDNF (brain-derived neurotrophic factor) je protein, který sehrává důležitou úlo-hu v procesu neurogeneze. Snížená hladina BDNF je jednou z příčin patologických procesů neurodegenerativních onemocnění. Mírná kognitivní porucha je pokládá-na za předstupeň Alzheimerovy choroby. V rámci této práce bylo pomocí SNaPshot metody na kapilárním sekvenátoru analyzováno celkem 10 polymorfiz-mů genu pro BDNF u …více
Abstract:
BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) is protein which plays an important role in whole procces of neurogenesis. The lower level of BDNF is one of the causes of phatologic processes in neurodegenerative diseases. Mild Cognitive Im-pairment is considered as prestage of Alzheimer’s disease. In this thesis 10 poly-morphisms of BDNF gene was analysed on capillary analyser using SNaPshot me-thod on group …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta