Jaroslav Klimčík

Bakalářská práce

Tvorba internetového obchodu s využitím frameworku Nette

E-shop System Based on Nette Framework
Anotace:
Cílem této bakalářské práce byl návrh a realizace internetového obchodu v jazyce PHP s použitím frameworku Nette. V práci byly popsány technologie potřebné pro tvorbu internetové aplikace a dokumentuje tvorbu internetového obchodu, který splňuje určité požadavky zákazníka a obsahuje funkční uživatelské a administrační rozhraní. Dále byly popsány možnosti využití a důvody, proč byl při vývoji webové …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was the design and implementation of e-shop in the PHP language using the Nette framework. The work also describes the technology required for creating Internet applications and is documenting the creation of an online shop that fulfills specific requirements of the customer and provides a functional user and administration interface. We have also described the use of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Martin Pochyla
  • Oponent: Adam Štipák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Aplikovaná informatika