Štěpán Gál

Diplomová práce

Transparentnost obecně prospěšných společností a ústavů v České republice

Transparency of Public Benefit Companies and Institutes in the Czech Republic
Anotace:
Práce je zaměřena na transparentnost nestátních neziskových organizací. Jedná se o analýzu informací zveřejněných na internetových stránkách vybraného vzorku obecně prospěšných společností a ústavů. Dále je v této práci popsána právní úprava pro nestátní neziskové organizace. Také jsou zde analyzovány informace, které zveřejňují obecně prospěšné společnosti a ústavy do sbírky listin za roky 2014 a …více
Abstract:
This thesis is focused on transparency of the non-profit organizations. One part is analyzing information published on the website of the selected sample of Public Benefit Companies and institutes. Furthermore, this work describes the legislation for non-profit organizations. Also, there are analyzed the information published by Public Benefit Companies and institutes in the collection of documents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Alžběta Urbancová
  • Oponent: Jan Mikulčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava