Theses 

Sexualita žen v klimakteriu – Eliška PRŮŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Eliška PRŮŠOVÁ

Bakalářská práce

Sexualita žen v klimakteriu

Sexual life of women in menopause

Anotace: Tématem bakalářské práce je Sexualita žen v klimakteriu. Práce je tvořena částí teoretickou a částí výzkumnou. V úvodu teoretické části jsou čtenáři seznámeni s fyziologickými obdobími ženy, s terminologií vztahující se ke klimakterickému období a následně je stručně popsána endokrinologie klimakteria. Neodmyslitelnou součástí teoretické části jsou i klinické příznaky klimakteria. Zde jsou shrnuty příznaky vegetativního syndromu, organického syndromu a metabolického syndromu. Podstatnou roli hrají i diagnostické metody, kterými se teoretická část také zabývá. Zvláštní pozornost je věnována léčbě klimakteria. Ta zahrnuje možnost hormonální substituční terapie a alternativní způsob terapie. Dále se teoretická část zabývá problematikou sexuality žen v období klimakteria. Opět jsou nejprve definovány pojmy týkající se sexuality. Následuje kapitola Sex a sexualita u žen v klimakteriu, v jejíž podkapitole jsou vysvětleny konkrétní sexuální dysfunkce, které u ženy mohou v tomto období nastat. I zde má své nezastupitelné místo diagnostika sexuálních potíží a léčba sexuálních dysfunkcí. V neposlední řadě je v teoretické části zdůrazněna důležitost edukace žen porodní asistentkou a úplný závěr se zabývá komunikací, na kterou by porodní asistentky neměly zapomínat a měly by ji zdárně ovládat. Pro výzkumnou část byly stanoveny tři hlavní cíle. Prvním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda změny u žen v klimakteriu ovlivnily jejich sexualitu. Druhý cíl se zaměřuje na znalosti žen o změnách v klimakteriu. Posledním cílem bylo vyzkoumat, zda porodní asistentky informují ženy o změnách sexuality v období klimakteria. K výzkumné části bylo zvoleno kvalitativní šetření, kdy sběr dat byl proveden pomocí hloubkových individuálních polostrukturovaných rozhovorů. Vybraným ženám byl nejprve dán k vyplnění Kuppermanův index pro zjištění, zda mají ženy nějaké potíže, a tudíž jestli se ženy již nacházejí v klimakteriu. Podklad pro rozhovory tvořilo 22 předem připravených otázek. Výzkumný soubor tvořilo dvanáct respondentek v rozmezí věku od 45 do 65 let prožívajících období klimakteria. Rozhovory se ženami probíhaly v měsících únor a březen roku 2018 na předem určených klidných místech s ohledem na soukromí respondentek. Analýza dat probíhala metodou barvení textu. Z kódování a třídění získaných odpovědí byly vytvořeny tři hlavní kategorie a jejich podkategorie, které shrnují shody v názorech a osobních zkušenostech všech respondentek. Z výzkumného šetření bylo zřejmé, že nejčastěji si ženy pod pojmem klimakterium vybaví návaly horka spojené s pocením. V kontextu s klimakteriem si spojily dále ženy především tělesné změny, změny nálad, hormonální změny, konec menstruace a sexuální potíže. Jako konkrétní subjektivní změny ženy uváděly problémy s menstruací, úplné ukončení menstruace, pocení a jako nejmarkantnější symptom z rozhovorů jasně vyplynuly návaly. Z oblasti změn v sexualitě respondentky zdůraznily snížené libido, které se také ukázalo jako nejčastější změna u dotázaných žen. Výzkumná část poukázala na to, že porodní asistentky v ambulancích obvodních gynekologů needukují ženy o změnách sexuality v období klimakteria ani o klimakteriu takovém, ačkoliv by respondentky takovou formu edukace uvítaly.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is Sexuality of women in climacterium. The thesis consists of the theoretical part and the research part. At the beginning of the theoretical part, the readers are acquainted with the physiological periods of women, with the terminology related to the climacterium period, followed by a brief description of the climacterium endocrinology. An essential part of the theory are also the clinical symptoms of climacterium. Here are summarized the symptoms of vegetative syndrome, organic syndrome and metabolic syndrome. Diagnostic methods, which the theoretical part also deals with, play a significant role. Particular attention is paid to the climacterium treatment. This includes the possibility of hormone substitution therapy and an alternative method of therapy. Furthermore, the theoretical part deals with the issue of sexuality of women during climacterium. Again, the terminology of sexuality is defined first. The following is the chapter Sex and sexuality of women in the climacterium, in the subchapter there are explained the specific sexual dysfunctions that can occur during this period. Diagnostics of sexual problems and treating sexual dysfunctions have here also its essential place. Last but not least, in the theoretical part, the importance of the education of women by the midwife is emphasized, and the real conclusion deals with the communication which midwives should not forget and should be able to control it. For the research part, three main aims were set. The first aim of the bachelor thesis was to find out whether changes of women in the climacterium influenced their sexuality. The second aim focuses on women's knowledge of changes in the climacterium. The last aim was to research whether midwives inform women about changes of sexuality during the climacterium. A qualitative survey was selected for the research part and the data collection was carried out by means of detailed individual semi-structured interviews. Selected women were first given to complete the Kupperman Index to see if women had any difficulties, and so if those women were already in the climacterium. The basis for the interviews consisted of 22 pre-prepared questions. The study consisted of twelve respondents aged between 45 and 65 in the climacterium. The interviews with women took place in February and March 2018 in pre-agreed quiet places with the respect to the privacy of respondents. Data analysis was done using the text coloring method. From coding and classifying the received answers, three main categories and their subcategories were compiled, summarizing the opinions and personal experience of all respondents. It is clear from the research that women most often have the climacterium connected with flushing accompanied by sweating. In the context of the climacterium, women mainly think of body changes, mood swings, hormonal changes, end of menstruation and sexual problems. As a particular subjective change, women reported menstruation problems, complete end of menstruation, sweating, and the interviews clearly showed flushing as the most noticeable symptom. In terms of sexuality changes, the respondents emphasized the reduced libido, which also proved to be the most frequent change of interviewed women. The research revealed that women's awareness of sexuality changes is almost zero and respondents seek help online if needed. Equally poorly, women are also informed about the treatment of sexual problems. The research part pointed out that midwives at local gynecologists do not educate women about sexuality changes during the climacterium or neither about the climacterium itself, although the respondents would welcome such a form of education.

Klíčová slova: Edukace, klimakterium, porodní asistentka, sexualita, žena

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Romana Belešová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54562 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

PRŮŠOVÁ, Eliška. Sexualita žen v klimakteriu. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 12:41, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz