Lukáš Kamp

Master's thesis

Affiliate B2C systém v technologii Ruby on Rails

Affiliate B2C System in Ruby on Rails Technology
Anotácia:
Úkolem této práce je navrhnout a poté implementovat jádro affiliate internetového obchodu pomocí technologie Ruby on Rails. Nezbytnou součástí této práce bude seznámení se s pojmem affiliate marketing. V textu jsou vysvětleny základní principy affiliate marketingu, srovnána situace u nás a v zahraničí a poté popsáné některé affiliate programy. Další část se bude věnovat frameworku Ruby on Rails, který …viac
Abstract:
The main objective of this work is to design and then implement a core affiliate online store by using Ruby on Rails technology. Essential part of this work will become familiar with the concept of affiliate marketing. The text explains basic principles of the affiliate marketing by comparing the situation here and abroad and then describe some affiliate programs. Another part will focus on Ruby on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Jiří Kubica
  • Oponent: Jan Gaura

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika