Theses 

Vliv intervencí pomáhajících pracovníků na sociální fungování mladistvých delikventů – Mgr. Kristýna Horáčková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Kristýna Horáčková

Master's thesis

Vliv intervencí pomáhajících pracovníků na sociální fungování mladistvých delikventů

The effect of interventions of helping workers to the social functioning of juvenile delinquents

Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na vliv intervencí pomáhajících pracovníků pobytových středisek výchovné péče na sociální fungování mladistvých delikventů využívajících těchto služeb. Teoretická část práce vymezuje pojmy pomáhající pracovník, středisko výchovné péče, vliv a intervence. Zároveň se zabývá konceptem sociálního fungování, životní situací a problematikou delikvence mladistvých. Metodologická část slouží k popisu strategie a metody výzkumu, sběru dat, etických aspektů a dalších charakteristik výzkumu. Interpretační část přináší odpovědi na jednotlivé dílčí výzkumné otázky, které zodpovídají hlavní výzkumnou otázku. Z výsledků výzkumu vyplývá, že intervence středisek výchovné péče v sociálním fungování mladistvých delikventů zřetelně ovlivňují oblasti komunikace, interpersonálních vztahů, sebereflexe, seberegulace, anticipace a řešení problémových situací.

Abstract: The Master’s thesis is focused on impact of interventions of helping workers in residential educational care centers on social functioning of juvenile delinquents using these services. The theoretical part defines the concepts helping workers, educational care center, influence and intervention. This thesis also deals with concept of social functioning, life situation and issues of juvenile delinquency. The methodological part is describing strategies and methods of research, data collection, ethical aspects and other characteristics of my research. Interpretive part provides answers to individual sectional questions which are responding on main research question. The research results show that interventions of educational care centers meaningly affect to social functional of juvenile delinquents . Social functional of juvenile delinqients is especially affected in communication, interpersonal relationships, self-reflection, self-regulation, anticipation and problem solving areas.

Keywords: mladiství delikventi, sociální fungování, životní situace, intervence, středisko výchovné péče, pomáhající pracovníci juvenile delinquents, social functioning, life situation, interventions, educational care centers, helping workers

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lucie Růžičková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 19/7/2019 08:12, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz