Kateřina Pavelková

Bakalářská práce

Zhodnocení členění samosprávy statutárního města Opava

Evaluation of the Division of the Self-Government of the Statutory City of Opava
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení dělení působnosti mezi statutárním městem Opava a městskými částmi a následně financování městských částí za období 2014-2018. Zhodnocení působnosti a financování městských částí je provedeno na základě komparativní analýzy. Opava je územně členěným statutárním městem se specifickým typem členění – centrální nečleněná část spravována celoměstskými orgány a 8 městských …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to evaluate the division of competences between the statutory city of Opava and city districts and subsequently the financing of city districts for the period 2014-2018. The evaluation of the power and financing of city districts is performed on the basis of a comparative analysis. Opava is a territorially divided statutory city with a specific type of division …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Iveta Vrabková
  • Oponent: Izabela Ertingerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava