Theses 

Study the Update of Spatial Plan for Municipality District Medlánky – Martina Kopalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina Kopalová

Bakalářská práce

Study the Update of Spatial Plan for Municipality District Medlánky

Studie aktualizace Územního Plánu pro městskou část Medlánky

Anotace: Účelem této práce je poskytnout čtenářům ucelený přehled změn v návrhu Územního plánu města Brna (ÚpmB) a analyzovat dopady, které změny budou mít na městskou část Brno-Medlánky. Pro determinaci změn byly použity tři varianty konceptu nového uzemního plánu. V samotné analýze změn a určení jejich dopadu byly prostudovány následující materiály: Varianta I, II, III konceptu pripravovaneho ÚpmB a dále byly v řešení posouzeny výsledky měření hluku, emisí znečišťujících látek, intenzity provozu a rychlosti. Tato měření se v Medlánkách prováděla během několika posledních let. Jako další výchozí materiál bylo použito Posouzení dopadu dopravniho řešení konceptu územního plánu města Brna na komunikace a ostatní infrastrukturu v k.u. Medlánky. Provedeným výzkumem jsme zjístili, že některé zásahy, patrné z nově připravovaného územního plánu, by byly velkou zátěží pro tuto městskou část a nenapomáhaly by zachování jejího charakteru a krajinného rázu a v neposlední řadě by mohly snížit kvalitu života obyvatel Medlánek.

Abstract: The purpose of this work is to give readers a comprehensive view on the changes in the concept of spatial plan for the city of Brno and analyze how it influences the city district Medlánky. For the determination of changes were mainly used three variants of the concept of a new spatial plan for the city of Brno. The analysis of changes read up following materials: Variant I, II, III of the concept of upcoming Spatial Plan of Brno, the results of measurements of noise, emissions, traffic flow and speed were also included. These measurements were conducted in Medlánky during the past few years. As starting material were used an assessment of the impact of traffic solution concept of Spatial Plan for Brno on roads and other infrastructure in Medlánky. By carrying out the research it was discovered that some interventions would be a big burden for this part of town and would be conducive to preserving its character and landscape and ultimately could reduce the quality of life Medlánky.

Klíčová slova: Udržitelný rozvoj, územní plánování, suburbanizace, regionální rozvoj, strategické plánování, kvalita života

Keywords: Sustainable development, strategic planning, regional development, spatial planning, suburbanization, quality of life

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/43862 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 06:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz