Bc. Kamila Šmídková

Master's thesis

Víno jako polyestetický objekt

Wine as a polyesthetic object
Abstract:
Cílem diplomové práce „Víno jako polyestetický objekt“ je představit víno jako estetický i kulturní fenomén, který je současně aktivním činitelem podílejícím se na formování estetického vnímání a cítění i kultury v širším slova smyslu a zároveň předmětem tvůrčí činnosti. Víno ukážeme jako objekt sdruženého vnímání, a to jak smyslově, tak s fantazií, pamětí a vnitřním smyslem. Pokusíme se propojit vliv …more
Abstract:
The aim of diploma thesis „Wine as a polyesthetic object” is to introduce wine as an aesthetic object and cultural phenomenon, which is also an active participant in forming aesthetic perception and feeling and culture in a broader sense as well as a subject of creative activity. We will show wine as an object of combined perception, both sensually and with imagination, memory and bodily sense (sensus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics and Culture Studies

Theses on a related topic