Bc. Renata PELLIZZIERI

Bakalářská práce

Mezinárodně právní ochrana dětí a realizace norem mezinárodního práva v České republice po vstupu do Evropské unie

Internationally legal protection children and realization norms public law in Czech republic after entrance to European union
Anotace:
Děti představují budoucnost společnosti i historickou kontinuitu národa. Stát je odpo-vědný za vytvoření sociálních podmínek, za vynucení chování dospělých v rámci zákonných a mravních norem společnosti. Stát je odpovědný v národní úrovni za výchovu a vzdělání důležitých pro jejich optimální duševní i fyzický rozvoj. Dle Ústavy ČR je Česká republika právním státem založeným na úctě k právům a svobo …více
Abstract:
Children constitute future companies and historical continuum nation. State be liable for creation social conditions, behind enforcement behaviour adult in terms of lawful and moral norms companies. State vouch in national level behind upbringing and education important to their optimum mental and physical development. According to constitution. ČR is Czech Republic legally consistent state based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008
Zveřejnit od: 25. 4. 2010
Identifikátor: 1009467

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Miroslava Kejdová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PELLIZZIERI, Renata. Mezinárodně právní ochrana dětí a realizace norem mezinárodního práva v České republice po vstupu do Evropské unie. Brno, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.