Jaroslava ŠOHAJOVÁ

Bakalářská práce

Vybrané jazykové lexikální, stylistické a další specifické prostředky reklam z oblasti automobilového průmyslu v soukromých televizních stanic v České republice

Selected language lexical, stylistic and other specific means of advertising from the automotive industry in private TV stations in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá jazykovými, lexikálními, stylistickými a dalšími specifickými prostředky reklam z oblasti automobilového průmyslu na soukromých televizních stanicích v České republice. K výzkumnému segmentu bylo využito dvaceti audiovizuálních reklam. Jednotlivé reklamy byly analyzovány podle předem stanovených kritérií rozdělených na příběh reklamy, text, jazykové a další specifické …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with verbal, lexical, stylistic and other specific means of advertisment of sphere of automotive industry from private stations in Czech Republic. For research were used twenty audiovisual advertisments. Advertisings were analyzed individually due to criterions divided to narrative, text, verbal and other specific means and duration of the spot. Theoretical part deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mira Marvanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOHAJOVÁ, Jaroslava. Vybrané jazykové lexikální, stylistické a další specifické prostředky reklam z oblasti automobilového průmyslu v soukromých televizních stanic v České republice. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta