Theses 

Názory na reklamu v českém dobovém tisku v letech 1945 - 1955 – Bc. Nina Pecková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nina Pecková

Bakalářská práce

Názory na reklamu v českém dobovém tisku v letech 1945 - 1955

The opinions of the advertisment in a czech press in the years 1945 - 1955

Anotace: Reklama je nástroj marketingové komunikace. Jako součást marketingového mixu má za cíl, prostřednictvím masových médií, komunikovat a propagovat podnikatelské záměry. Reklama má vliv na své spotřebitele. Cílem bakalářské práce je pokusit se na názorných příkladech ověřit, že reklama mezi léty 1945 – 1955, nejen, že ovlivňovala společnost, ale v prvé řadě byla společností sama ovlivňována. V letech 1945 až 1955 podléhala reklama státnímu uspořádání Československa a jeho hospodářské situaci. Formovaly se nové názory na reklamu. Byly před ní položeny nové úkoly. Reklama se má oprostit od svého dřívějšího čistě prodejního charakteru a má se více zabývat úkoly pro dobro společnosti.

Abstract: Advertisement is a form of marketing communication. As a part of marketing mix communicate and propagate the business goals via mass media. Advertisement influence its customers. The main goal of my thesis is try to show via practical examples that the advertisement is under influence of the society. In the years 1945 -1955 was advertisement under the control of the Czechoslovakia state and its economical situation. New opinions and goals of the advertisement were declared.The advertisement should leave its past selling concept and should follow new goals for the public weal.

Klíčová slova: Marketingový mix, marketingová komunikace, reklama, propagace, Rada pro reklamu, Etický kodex, dějiny reklamy, nábor, názory na reklamu, Reklub, Typ, média Marketing mix, Marketing communications, Advertisment, Promotion, The Czech Advertising Standarts Council, The Code of Advertising Practice, History of advertisment, Recruitment, The opinions of advertisment, MassMedia

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Majerik

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:30, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz