Theses 

Mediální obraz kyjevského povstání v českých denících - obsahová analýza – Bc. Iveta Barabášová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Iveta Barabášová

Diplomová práce

Mediální obraz kyjevského povstání v českých denících - obsahová analýza

Media coverage of Kiev riots in Czech daily press – content analysis

Anotace: Diplomová práce se věnuje analýze mediálního obrazu protestů na kyjevském Majdanu ve zpravodajství tří nejčtenějších českých deníků MF Dnes, Práva a Blesku. Cílem je popsat a porovnat formální a obsahové postupy, které byly novináři užívány při pokrývání demonstrací na Ukrajině. Hlavní výzkumnou metodou je kvantitativní analýza doplněná metodou interpretativního čtení. Práce se vztahuje ke konceptu tzv. protestního paradigmatu, přičemž výsledky ukázaly, že jeho podobu nelze vnímat jako neměnnou. Analýza navíc poukázala na podobnost mediálního obrazu, konstruovaném vybranými periodiky. Deníky jednání demonstrujících legitimizovaly a naopak odsuzovaly nepřiměřené násilí ze strany vládních jednotek.

Abstract: This thesis works analyse the media image of protests on Kiev's Majdan in the news of the most read czech daily newspaper MF Dnes, Právo and Blesk. The aim is to describe and compare the formal and substantive procedures that have been used by journalists in covering demonstrations in Ukraine. The main research method is quantitative analysis complemented by interpretative reading. Work refers to the concept of so-called Protest paradigm, and the results showed that its form can not be regarded as immutable. Moreover, the analysis pointed out the similarity media image, constructed by selected periodicals. The daily newspapers legitimized negotiations of the protesters and vice versa condemned excessive use of force by government troops.

Klíčová slova: MF Dnes, Právo, Blesk, demonstrace v Kyjevě, protestní paradigma, nastolování agendy, mediální obraz, zpravodajské hodnoty, informační zdroje, mediální rámce, obsahová analýza, interpretativní čtení, Kiev riots, the protest paradigm, agenda setting, media coverage, news values, sources, media frames, content analysis, interpretative reading

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz