Mgr. Petra Skoupá

Bachelor's thesis

Postoj sociálních pracovníků a zdravotních sester v domovech pro seniory k vlastní psychické stabilitě při práci se seniory v domovech pro seniory

The attitude of social workers and nurses in retirement homes to their own psychological stability when working with the elderly in retirement homes
Abstract:
Práce se zaměřuje na téma postoj sociálních pracovníků a zdravotních sester v domovech pro seniory k vlastní psychické stabilitě při práci se seniory v domovech pro seniory. V teoretické části textu jsou popsány přístupy, které se zabývají prací s psychickou stabilitou. Dále jsou zde popsány specifika práce se seniory a konkrétní techniky, které mohou jedinci pracující se seniory využít. V metodologické …more
Abstract:
This bachelor theses focuses on the topic of attitude of social workers and nurses in homes for the elderly to their own mental stability when working with the elderly in retirement homes. The theoretical part of the text describes approaches that deal with working with mental stability. The specifics of working with the elderly and concrete techniques which people working with the elderly can employ …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Reader: Mgr. Ondřej Langr

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií