Ing. Přemysl Šrámek

Doctoral thesis

Vliv periodického jízdního řádu na kapacitu tratí

The periodic timetable influence on line capacity
Anotácia:
Tato disertační práce se zabývá vlivem periodicity JŘ na kapacitu trati. Nejdříve je na základě jízdního řádu 2016 vytvořena simulace v simulačním programu SimuT, poté jsou pro jednotlivá vozební ramena vytvořeny a následně simulovány periodické jízdní řády. Výstupem simulace je vždy počet vlakových tras (kvantitativní parametr), průměrné přírůstky zpoždění (kvalitativní parametr) a kapacitní ukazatele …viac
Abstract:
This thesis deals with the influence of timetable periodicity on line capacity. First, based on the schedule 2016 there is created a simulation in the simulation program SimuT, and then they are for individual train branches formed and subsequently simulated periodic schedules. The output of the simulation is always a number of train routes (quantitative parameter), the average delay increments (qualitative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šrámek, Přemysl. Vliv periodického jízdního řádu na kapacitu tratí. Pardubice, 2017. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Doctoral programme / odbor:
Technique and Technology in Transport and Communications / Technology and Management in Transport and Telecommunications: Technology