Zdeněk Zátopek

Diplomová práce

Návrh úseku cyklistické trasy v Ostravě

Design of Part of Cycle Route in Ostrava City
Anotace:
ZÁTOPEK, Z. Návrh úseku cyklistické trasy v Ostravě: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2019, 63 s. Vedoucí práce: Olivková, I. Ucelený dokument, jenž si klade za cíl s logickou posloupností kroků vytvořit přehled pro zhotovení návrhu cyklistické trasy. Nejprve se klade důraz na představení politického kontextu výrazně ovlivňujícího započetí …více
Abstract:
ZÁTOPEK, Design of Part of Cycle Route in Ostrava City: Master Thesis. Ostrava: VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institut of transport, 2019, 63 p. Thesis head: Olivková, I. The dissertation's objective is to present complete document with logical sequence of steps in order to create suggestion for cycling route. At first the reader is acquainted with the political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Ivana Olivková
  • Oponent: Martin Krejčí

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava