JUDr. Radislav Bražina

Diplomová práce

Odůvodnění rozhodnutí správního orgánu jako součást práva na řádný proces

Administrative Decision Reasoning as a Component of the Right to a Fair Trial
Anotace:
Uvedená práce se zabývá odůvodňováním správních rozhodnutí z hlediska práva na spravedlivý proces. Pozornost je věnována obecným požadavkům na odůvod-nění a dále požadavkům plynoucím z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, LZPS, správního řádu a zákona o přestupcích a specifickým požadavkům rozhod-nutí stojících na správním uvážení. Práce obsahuje i základní rozbor judikatury NSS a ÚS. Autor zmiňuje …více
Abstract:
This thesis deals with reasoning of administrative decisions in terms of the right to a fair trial. Thesis pay attention to the general requirements for reasoning and re-quirements resulting from the European Convention on Human Rights, of the Charter, the Administrative Code and the Act on Offences and specific require-ments of the discretion. The work includes basic analysis of the case law of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta