Petr SLAVÍČEK

Bachelor's thesis

Tvorba webové aplikace "Meteorologický slovník" na platformě Zend Framework

Development of web application "Meteorological dictionary" on platform Zend Framework
Abstract:
Bakalářská práce popisuje návrh a vývoj webové aplikace, která umožňuje vkládat editovat a zobrazovat hesla meteorologického výkladového slovníku. Zobrazení hesel bude přístupné veřejně, rozhraní pro editaci slovníkových hesel pouze autorizovaným osobám. Úroveň přístupu bude rozdělena podle požadavků na administrátory a editory. V potřebném rozsahu jsou v práci popsány použité technologie, především …more
Abstract:
This bachelor thesis describes the design and development of web applications that allow insert edit and display meteorological explanatory dictionary password. Displaying of topics will be publicly accessible, interface for editing dictionary entries only to authorized persons. The level of access will be divided according to the requirements for administrators and editors. In required extent the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Viktor Mashkov, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLAVÍČEK, Petr. Tvorba webové aplikace "Meteorologický slovník" na platformě Zend Framework. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta