Ondřej Masný

Bachelor's thesis

Optimalizace větrní sítě Dolu Paskov

The Optimization of the Mine Ventilation Network of the Paskov Colliery
Abstract:
Tato práce zpracovává návrh úprav a redukce větrní sítě na lokalitě Sviadnov pro možnost odstavení hlavního ventilátoru v této lokalitě. Má jednak charakterizovat větrní síť Dolu Paskov, navrhnout změnu větrání po odstavení hlavního ventilátoru v lokalitě Sviadnov, a taktéž změnu větrání sloje 059. Odstavení hlavního ventilátoru v lokalitě Sviadnov se má pozitivně projevit z technicko-ekonomického …more
Abstract:
This work compiles draft of adjustment and reduction of the mine ventilation network in locality of Sviadnov for possibility of shutdown of main fan in this locality. Work’s object is to characterize mine ventilation network of Paskov Colliery, draft change of ventilation after mining reduction in locality of Sviadnov, and also anjustment of ventilation of seam no. 059 after mine reduction in this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: Pavel Zapletal
  • Reader: Rostislav Dajč

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava