Kateřina Vymyslická

Diplomová práce

Variantní možnosti rekultivace zbytkové jámy po ukončení těžby na Dolu Nástup Tušimice

Alternative options of residual pit reclamation after mining on mine Nástup Tušimice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnými variantami rekultivace Dolu Nástup Tušimice, zvláště pak zbytkovou jámou Libouš. Práce hodnotí varianty po stránce technické a ekonomické a také z hlediska dopadu resp. přínosu pro životní prostředí
Abstract:
The dissertation deals with possible variant sof reclamation at the mini Nastup Tušimice, especially the residual pit Libouš . The work evaluates variants in technological and economic aspects, and too from the point of view of impal resp. benfit to the enviroment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Miroslav Brož

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava