Lucie ŠTUMBAUEROVÁ

Bachelor's thesis

Vliv rodiny na poruchy chováni dítěte

Family influence on child behavior disorders
Abstract:
V bakalářské práci se nejdříve zaměříme na otázku, co jsou to vlastně poruchy chování a který vědní obor se tím zabývá. Jednotlivé poruchy chování popíšeme a rozdělíme je na agresivní a neagresivní formy. Podíváme se také na vývojovou podmíněnost vzniku těchto poruch. V závěru teoretické části se zaměříme na prevenci vzniku poruch a seznámíme s institucemi, které se tím zabývají. Praktická část se …more
Abstract:
In Bachelor work we will focus first on what are conduct disorder and who science field is engaged . Individual conduct disorder describe and divide them into aggressive and nonaggressive forms. We will also look at cross-development of these disorders. In conclusion, the theoretical part we will focus on preventing of the begining of conduct disorders, and acquainted with the institutions that deal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTUMBAUEROVÁ, Lucie. Vliv rodiny na poruchy chováni dítěte. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta