Bc. Kateřina Vítková

Diplomová práce

StarDance jako globální televizní formát: komparativní analýza české a britské verze pořadu s důrazem na efekty glokalizace a kulturní hybridizace

StarDance as a Global Television Format: a Comparative Analysis of the Czech and British Versions of the Program Focused on Glocalization and Cultural Hybridization Phenomena
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá domestikací globálních televizních formátů v konkrétním kulturním prostředí. Představuje případovou studii televizního formátu Strictly Come Dancing, jež byl pod názvem StarDance… Když hvězdy tančí importován do českého prostředí. Cílem práce je vysledovat, nakolik národní vysilatel pořad přibližuje českému kulturnímu prostředí a jakým způsobem zde pracuje s kulturními …více
Abstract:
This diploma thesis deals with domestication of global television formats in a specific cultural environment. It presents a case study of the Strictly Come Dancing television format that was imported to the Czech environment under the title StarDance... When the stars dance. The aim of our work is to trace how much the national broadcasters modify the program to fit it into the Czech cultural environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií