Theses 

Logistika při zásahu jednotky požární ochrany – Martina Koryčanská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Martina Koryčanská

Bachelor's thesis

Logistika při zásahu jednotky požární ochrany

Logistics when the Fire Protection Unit is Hit

Anotácia: Bakalářská práce na téma "Logistika při zásahu jednotky požární ochrany" je zaměřena na logistiku a logistické zabezpečení jednotek požární ochrany v období připravenosti, resp. pohotovosti jednotky před vyhlášením vzniklé mimořádné události a vlastním výjezdem. Dále řeší časové období účasti při konkrétním zásahu s využitím prvků a věcných prostředků logistiky při záchranných činnostech na místě zásahu. V obecné, teoretické části jsou zpracovány základní pojmy a definice týkající se samotné logistiky a legislativa zajišťující podmínky činnosti jednotek požární ochrany potažmo celého Hasičského zá-chranného sboru. Okrajově jsem se zmínila o postavení jednotek požární ochrany v rámci Integrovaného záchranného systému. V praktické části je na příkladu zásahu jednotky požární ochrany provedena analýza a vy-hodnocení činnosti zasahující jednotky při konkrétní mimořádné události, která bude simu-lována na rozsáhlejší dopravní nehodu. V závěru práce navrhuji na základě provedené ana-lýzy a vlastního průběhu zásahu opatření pro možná zlepšení činnosti jednotky požární ochrany s využitím logistiky při zásahu u mimořádné události.

Abstract: The bachelor thesis on "Logistics in case of fire protection unit intervention" focuses on logistics and logistics of fire protection units in the period of readiness, resp. alertness of the unit prior to the announcement of the occurrence of an emergency and its own exit. It further solves the time period of participation in a concrete intervention with the use of logistics elements and assets in rescue operations at the point of intervention. In the gene-ral, theoretical part are elaborated basic terms and definitions related to the logistics itself and the legislation providing the conditions of activity of the fire protection units, respecti-vely, of the whole Fire Rescue Service. I have mentioned at a marginal level the position of fire protection units within the Integrated Rescue System. In the practical part, on the example of the intervention of the fire protection unit, an analy-sis and evaluation of the activity of the intervention unit at a particular emergency is carried out, which will be simulated on a larger traffic accident. At the end of the thesis I propose on the basis of the analysis and the actual course of the intervention measures for possible improvement of the activity of the fire protection unit using the logistics in case of an emergency intervention.

Kľúčové slová: logistika, logistické činnosti, definice logistiky, hasičský záchranný sbor, jednotka požární ochrany, typové činnosti., mimořádná událost, krizová situace, dopravní nehoda.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50770 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Koryčanská, Martina. Logistika při zásahu jednotky požární ochrany. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 3. 2019 17:06, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz