Bc. Šárka Válová

Master's thesis

Územní plán jako podklad pro rozvoj cestovního ruchu v Karlových Varech

Spatial plan as a foundation for the development of tourism in Karlovy Vary
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o územním plánu Karlových Varů. Územní plánování je systematický proces, který řeší funkční využití území, vymezuje zásady jeho organizace, koordinuje výstavbu a jiné činnosti rozvoje území, vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí. Jako poklad územního …more
Abstract:
This thesis deals with spatial plan of Karlovy Vary. Spatial planning is a systematic process that addresses the functional land application, defines principles of organization, co-ordinates construction and other land development activities, creates conditions for providing standing harmony of all natural, cultural and civilization values in the area, especially with the respect to the care of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Petr Studnička
  • Reader: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze