Theses 

Využití principů místně zakotveného učení při výuce zeměpisu na příkladu města Žďár nad Sázavou – Bc. Tereza Šťastná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tereza Šťastná

Diplomová práce

Využití principů místně zakotveného učení při výuce zeměpisu na příkladu města Žďár nad Sázavou

The use of principles of place based learning in the geography teaching on the example of Žďár nad Sázavou

Anotace: Diplomová práce se zabývá využitím principů místně zakotveného učení při výuce zeměpisu na příkladu města Žďár nad Sázavou v rámci pilotního projektu „Poznej své město – Žďár nad Sázavou“. Je členěna do desíti hlavních kapitol a devatenácti podkapitol. V úvodu se seznámíme s tématem celé práce. V následujících kapitolách jsou vytyčeny cíle práce, metody zpracování a rešerše literatury. Dále jsou definovány základní pojmy - místně zakotvené učení s jeho principy a přínosy, environmentální výchova, regionální výuka, terénní výuka, projektová výuka a integrovaná tematická výuka. V práci je uvedena také tematická charakteristika města Žďáru nad Sázavou. Praktická část práce obsahuje vlastní návrh pracovních a metodických listů k pilotnímu projektu „Poznej své město – Žďár nad Sázavou“. Ověření a aplikace pilotního projektu obsahuje jak pracovní a metodické listy, tak vypracované listy i zpětnou vazbu od žáků/aktérů projektu. Na závěr jsou shrnuty veškeré poznatky.

Abstract: This thesis deals with the use of place based learning principles in geography education at the example of the town of Žďár nad Sázavou in the pilot project "Know your city - Žďár nad Sázavou". I tis divided into ten main chapters and nineteen subchapters. The introduction present us the theme of the thesis. The following chapters then set out the objectives of the work, present the methods of processing and the literature search. Basic terms are defined, such as place based learning with principles and benefits, environmental education, regional teaching, project teaching and integrated thematic education. The work also identifies a thematic characteristics of the city Žďár nad Sázavou. The practical part of the thesis includes own worksheets and methodological sheets for the pilot project "Know your city - Žďár nad Sázavou". The validation and the application of the pilot project include processed worksheets, methodological sheets, and feedback from students/participants of the project too. The conclusion summarizes all the knowledges.

Klíčová slova: environmentální výchova, integrovaná tematická výuka, metodický list, místně zakotvené učení, pracovní list, projektová výuka, školní vzdělávací program, rámcový vzdělávací program, regionální výuka, terénní výuka environmentální výchova, terénní výuka, environmental education, integrated thematic education, methodological sheet, place based learning, worksheet, project teaching, school education program, framework education program, regional teaching, field-work

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Gorčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:09, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz