Bc. Petra Otepková

Bachelor's thesis

Institucionalizované rozhodčí řízení vs. rozhodčí řízení ad hoc

International Commercial Arbitration before Arbitration Institution v. Ad Hoc Arbitration
Abstract:
Práce charakterizuje rozhodčí řízení ad hoc a institucionalizované rozhodčí řízení, hodnotí výhody a nevýhody obou variant a z různých hledisek vymezuje rozdíly mezi nimi. Zvláštní pozornost je pak v práci zaměřena na pojetí rozhodčího řízení institucionalizovaného vs. řízení ad hoc v rámci právních úprav České republiky, Slovenska a Rakouska. Na základě rozboru těchto právních úprav je na závěr zhodnocena …more
Abstract:
The thesis characterizes ad hoc arbitration and arbitration before arbitration institution, evaluates advantages and disadvantages of both variants and defines differences between them from various perspectives. Particular attention is focused on the conception of ad hoc arbitration vs. arbitration before arbitration institution within legislations of the Czech Republic, Slovakia and Austria. In the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta