Theses 

Nezaměstnanost v kulturně komparativním rámci: mediální obraz nezaměstnanosti v MF Dnes a El Mundo – Bc. Adéla Zimolová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Adéla Zimolová

Master's thesis

Nezaměstnanost v kulturně komparativním rámci: mediální obraz nezaměstnanosti v MF Dnes a El Mundo

Unemployment within Culture-comparative Perspective: Media Image of Unemployment in MF Dnes and El Mundo

Anotácia: Předkládaná diplomová práce se zabývá mediálním obrazem nezaměstnanosti v ideologicky středopravicově orientovaných denících – MF Dnes a španělské El Mundo. Cílem je identifikovat a porovnat jak formální, tak obsahové editoriální strategie obou periodik při konstruování agendy nezaměstnanosti. V širším kontextu je výsledný mediální obraz nezaměstnanosti jako sociálního jevu zkoumán nejen skrze žurnalistické rutiny, ale také s přihlédnutím k diametrálně odlišnému kulturně historickému pozadí České republiky a Španělska, stejně tak aktuální ekonomické a sociální situaci v obou zemích. Skrze metodu kvantitativní obsahové analýzy doplněnou o diskurzivní analýzu dle modelu Jamese Paula Geeho jsou analyzovány články zabývající se agendou nezaměstnanosti v průběhu roku 2012.

Abstract: The submitted diploma thesis deals with the media image of unemployment in the center-right ideology leaning newspapers MF Dnes and Spanish El Mundo. The aim is to define and compare both formal and content editorial procedures in the agenda-setting process of unemployment in these examined newspapers. In a broad sense is the whole media image of unemployment (as a social phenomena) examined not merely by means of journalistic routines, but alsotaking into account dissimilar cultural and historical background of the Czech Republic and Spain, as well as the current economic and social situation in both countries.Using the method of quantitative content analysis and discourse analysis by James Paul Gee we examine articles of unemployment issueduring the year 2012.

Kľúčové slová: výzkumná práce, zpravodajské hodnoty, nastolování agendy, komparativní obsahová analýza, nezaměstnanost, žurnalistické rutiny, zdrojování, rámování, stigmatizace, mediální panika, diskurzivní analýza, ideologie, research work, news values, agenda-setting, journalistic routines, comparative content analysis, framing, sourcing, media image, unemployment, Spain, MF Dnes, El Mundo, right-wing, stigmatization, media panic, discourse analysis, ideology

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedúci: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 6. 2019 02:05, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz