Theses 

Strategie e-commerce pro společnost obchodující na rychloobrátkovém trhu – Karolína Kociánová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Karolína Kociánová

Diplomová práce

Strategie e-commerce pro společnost obchodující na rychloobrátkovém trhu

E-commerce strategy for a fast-moving company

Anotace: Cílem diplomové práce je navrhnout strategii pro vstup na elektronický trh pro nadnárodní společnost obchodující na rychloobrátkovém trhu. Teoretická část je věnována specifikům elektronického obchodu a jednotlivým krokům implementace a adopce e-commerce strategie. V rámci praktické části je provedena strategická analýza mapující stav české e-commerce. Dále je na základě konkurenční analýzy zhodnocena dostupnost sortimentu, síla internetových aktivit a cenová strategie největších konkurenčních značek. Součástí praktické části je taktéž predikce výkazu zisků a ztrát, která je nutná pro zhodnocení finančního dopadu implementace strategie na podnik. Některé datové vstupy pro predikci jsou čerpány z expertních rozhovorů s odborníky české e-commerce. Na základě všech těchto analýz je navržena konkrétní marketingová a obchodní strategie včetně několika doporučení, jak vylepšit současnou strategii, a obstát tak v silném konkurenčním prostředí. Tato strategie je předána vedení firmy, které rozhodne, zda danou strategii do podniku implementovat.

Abstract: The aim of the thesis is to design a strategy for entering on the electronic market for a multinational company trading on the fast-moving market. The theoretical part is devoted to the specifics of e-commerce and the individual steps of implementing and adopting the e-commerce strategy. Within the practical part is a strategic analysis mapping the status of Czech e-commerce. Furthermore, based on a competitive analysis, the availability of the assortment, the strength of Internet activities and the pricing strategy of the most competitive brands are assessed. Part of the practical part is also the prediction of the profit and loss statement, which is necessary to assess the financial impact of the strategy implementation on the enterprise. Some data inputs for the prediction are drawn from expert interviews with experts in Czech e-commerce. Based on all these analyzes, a specific marketing and business strategy is design, including several recommendations on how to improve the current strategy, and to succeed in a strong competitive environment. This strategy is going forward to the board management of the company, which decides whether to implement the strategy in the company.

Klíčová slova: rychloobrátkový trh, E-commerce, strategie, kosmetika

Keywords: E-commerce, strategy, FMCG market, cosmetics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2019
  • Vedoucí: Václav Stříteský
  • Oponent: Lukáš Suchý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74995


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:46, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz