Stanislava Berková

Bakalářská práce

Význam společnosti Czech Coal, a.s. pro region

The importance of the Czech Coal company Inc. for the region
Anotace:
V bakalářské práci je zhodnocení významu společnosti Czech Coal a.s. V první části je charakterizována společnost, její hlavní obory podnikání – prodej hnědého uhlí ze sesterských společností a nákup a prodej elektrické energie. Je zde také charakterizována Skupina Czech Coal Group, kterou je akciová společnost Czech Coal součástí. Historická část popisuje vývoj jednotlivých firem, které předcházely …více
Abstract:
The thesis is about the evaluation of the Czech Coal company’s importance. The company and its main business branches, such as selling the brown coal by sister companies and purchase and sell of the electric energy, are defined in the first thesis part. The Czech Coal Group, which the Czech Coal a.s. is a part of, is also introduced there. The historical part describes the development of individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Yveta Tomášková
  • Oponent: Petr Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin