Theses 

Životní zkušenosti žen z azylových domů pro matky s dětmi – Bc. Dagmar Kučerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dagmar Kučerová

Bakalářská práce

Životní zkušenosti žen z azylových domů pro matky s dětmi

Life experiences of women living in shelters for mothers with children

Anotace: Bakalářská práce „Životní zkušenosti žen z azylových domů pro matky s dětmi“ pojednává o životních cestách žen z azylových domů pro matky s dětmi. Práce se skládá ze dvou částí – teoretické a výzkumné. Teoretická část se zabývá problematikou rodin a osamoceným rodičovstvím, na kterou navazují sociální služby, které pomáhají s řešením a předcházením problémů v krizových životních situacích. Podrobněji je zde probrána jedna z částí sociálních služeb a tou jsou Azylové domy zejména pro matky s dětmi. Ve výzkumné části je snaha o nahlédnutí do života žen z azylových domů pro matky s dětmi se zaměřením na jejich životní zkušenosti a cestu jakou se do azylového domu dostali. Informace jsou získávány pomocí polo strukturovaných rozhovorů se třemi ženami. Rozhovory jsou analyzovány a interpretovány pomocí Interpretativní fenomenologické analýzy.

Abstract: Bachelor thesis "life experiences of women living in shelters for mothers with children" is about the life journeys of women in shelters for mothers with children. The work consists of two parts - theoretical and research. The theoretical part deals with families and lone parenthood, connected to social services that help with solving and preventing problems in a crisis. More details are discussed here over one part of the social services which are the sanctuary houses especially for mothers with children. The research is part of an effort to peek into the lives of women in shelters for mothers with children, to focus on their life experiences and the way how they get to a shelter. Information is collected through semi-structured interviews with three women. Interviews are analyzed and interpreted using interpretative phenomenological analysis.

Klíčová slova: Azylové domy pro matky s dětmi, sociální služby, rodina, osamocené rodičovství, interpretativní fenomenologická analýza Shelters for mothers with children, social services, family, lone parenthood, Interpretative phenomenological analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 07:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz