Theses 

Bilingualism and Interference: A Corpus-based Linguistic Analysis of Bilingual Children’s Speech in a Czech-English Environment – Bc. Lucie Olijnyková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Olijnyková

Bakalářská práce

Bilingualism and Interference: A Corpus-based Linguistic Analysis of Bilingual Children’s Speech in a Czech-English Environment

Bilingualism and Interference: A Corpus-based Linguistic Analysis of Bilingual Children’s Speech in a Czech-English Environment

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává a tématu bilingvismu; primárně se soustředí na chyby, kterých se dopouští bilingvní děti předškolního či mladšího školního věku vyrůstající v česko-anglickém jazykovém prostředí. Pro účely této práce jsme zahrnuli pouze děti, jejichž jeden rodič je britské či americké národnosti. Prezentovaná práce je formálně rozdělena na dvě části: teoretická přináší přehled rozdílných pojetí a typů bilingvismu, zahrnuje kapitolu o procesu osvojování si jazyka u bilingvních mluvčích a uvádí typické jazykové prvky v jejich mluvě. Teoretická část přináší také krátké srovnání anglického a českého jazyka. Úvodní část je ukončena popisem metodologie, kterou jsme pro práci zvolili. Analytická část přináší poznatky, ke kterým jsme došli na základě jazykové analýzy korpusu 300 vzorků.

Abstract: This bachelor thesis deals with the issue of bilingualism; primary it focuses on the errors that are made by young learners growing up in families where one of the parent’s native language is Czech and the second parent’s native language is English. It is formally divided into two parts: the theoretical one gives an overview of different definitions and types of bilingualism. It also covers the bilingual children language acquisition and states the features of bilingual speech. It offers a basic comparison of English and Czech. The first part closes with a description of the methodology we used in the presented work. The practical part represents findings based on a linguistic analysis of a collected corpus which consists of 300 samples that include errors of bilingual children.

Keywords: Bilingualism, Czech language, English language, young learners, language acquisition, corpus, linguistic analysis, errors, code-switching, language creativity, bilingvismus, český jazyk, anglický jazyk, děti předškolního a mladšího školního věku, osvojování si jazyka, korpus, jazyková analýza, chyby, střídání jazykových prostředků, jazyková kreativita

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 06:54, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz