Michal Augustín

Bakalářská práce

Verifikace stanovení teplot samovznícení pevného paliva

Verification of determination of self – ignition temperature of solid fuels
Anotace:
Augustín M.: Verifikace stanovení teplot samovznícení pevného paliva. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2018 Bakalářská práce se zabývá verifikací stanovení teplot samovznícení pevného paliva. Teplota samovznícení je měřena pomocí metody košíkového testu podle normy ČSN EN 15188. Teoretická část popisuje samovznícení pevných látek, dále uvádí přehled zkušebních metod pro …více
Abstract:
Augustin M.: Verification of determination of self – ignition temperature of solid fuels. Bachelor’s Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University in Ostrava, 2018 This bachelor thesis deals with verification of determination of self – ignition temperature of solid fuels. The self – ignition temperature is measured by the method of basket test, according to the norm CSN EN 15188. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Michaela Skřížovská
  • Oponent: Hana Věžníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava