Bc. David Czislinský

Diplomová práce

Přechod české účetní jednotky na mezinárodní účetnictví

Transition Czech Accounting Entity to International Accounting
Anotace:
Zvolené téma mé diplomové práce "Přechod české účetní jednotky na mezinárodní účet-nictví" má za cíl sestavit účetní závěrku dle Mezinárodního standardu účetního výkaznictví a porovnat je s výchozími výkazy sestavovanými dle české účetní legislativy. Teoretická část práce je věnována zpracování teoretických poznatků v oblasti českého a poté i meziná-rodního účetnictví. Praktická část práce je následné …více
Abstract:
The chosen topic of my thesis "Transition of the Czech Accounting Unit to International Accounting" aims to prepare financial statements according to the international standard of financial reporting and comparison with data compiled according to Czech accounting legislation. The theoretical part is devoted to the processing of theoretical knowledge in the field of Czech and then international accounting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Homola

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Czislinský, David. Přechod české účetní jednotky na mezinárodní účetnictví. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe