Theses 

Marketingová komunikace vybrané společnosti – Bc. Eva Radostová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eva Radostová, DiS.

Bakalářská práce

Marketingová komunikace vybrané společnosti

Marketing communication of selected company

Anotace: RADOSTOVÁ, Eva. Marketingová komunikace vybrané společnosti. [Bakalářská práce] Vysoka škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Praha 2018. 57 stran Bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. Cílem práce je analyzovat marketingovou komunikaci společnosti pomocí metod – PESTEL, Porter, finanční a SWOT analýzy. Zvolené metody jsou rozšířeny o podrobné produktové portfolio společnosti, její konkurenci a formy komunikace, doplněné příklady použitých kampaní. Teoreticko-metodologická část je koncipována obsahem, který se využívá v analytické části. Obsahuje pojmy marketingu a komunikace, situační analýzy a trendy v marketingové komunikaci. Analytická část využívá zvolené metody, produktové portfolio, konkurenci a vybrané kampaně. Návrhová část je souborem podnětů vedoucí ke zlepšení marketingové komunikace a propagace. Přispívající uvedenými argumenty dokládá stanovenou hypotézu a potvrzuje ji.

Abstract: RADOSTOVÁ, Eva. Marketing communication of selected company. [Bachelor’s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague: 2018. The bachelor thesis focuses on the marketing communication of Kofola Czechoslovakia a.s. The aim of the thesis is to analyze the marketing communication of the company using methods - PESTEL, Porter, financial and SWOT analysis. Selected methods are expanded on with detailed product portfolio of the company, its competitors and forms of communication, supplemented by examples of used campaigns. The theoretical-methodological part is conceived by content, which is used in the analytical part. It includes concepts of marketing and communication, situational analysis, and trends in marketing communications. The analytical part uses selected methods, product portfolio, competition, and selected campaigns. In conclusion, the thesis presents a set of recommendations that lead to an improvement in marketing communication and promotion. The contribution, with these arguments, illustrates the established hypothesis and confirms it.

Klíčová slova: Kofola, nápoje, marketingová komunikace, komunikační mix, situační analýza, SWOT, kampaň/beverages, marketing communication, communication mix, situation analysis, SWOT analysis, campaign

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jan Mastný
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:16, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz