Bc. Hana OKÁNÍKOVÁ

Diplomová práce

Preventivní program ve výchově proti šikaně na ZŠ

Preventive program in education against chicane at primary school
Anotace:
Doplomová práce se věnuje problematice šikany na základních školách a její prevenci. V teoretické části jsou popsány definice šikany, dělení šikany, stádia, její protagonisté, postup při zjištění šikany i výchovná opatření. Jed zde vysvětlen pojem kyberšikana. Hlavní část je věnována prevenci, druhům prevence, výchově v rodině jako místu prevence šikany, prevence na úrovni škol, tříd, jednotlivců a …více
Abstract:
The thesis deals with issue of bullying in primary schools and its prevention. In the theoretical section describes the definition of bullying, bullying division, the stage of itsprotagonists, the procedure for detection of bullying and educational measures. There is explanation of cyberbullying. The main part is devoted to preventing bullying, types of prevention education in the family as a place …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Identifikátor: 19356

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Svatava Kašpárková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OKÁNÍKOVÁ, Hana. Preventivní program ve výchově proti šikaně na ZŠ. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe