Theses 

Basel III Impact on Czech Banks and Effectivity of Capital Ratios to Predict Bank Distress – Milan Matejašák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Milan Matejašák

Disertační práce

Basel III Impact on Czech Banks and Effectivity of Capital Ratios to Predict Bank Distress

Dopad Basel III na české banky a efektivita kapitálových pomerov predpovedať finančnú tieseň bánk

Anotace: Cieľom tejto práce je vyhodnotiť dopad Basel III na české banky a tiež porovnať výkonnosť rôznych kapitálových ukazovateľov pri predpovedi finančnej tiesne banky. Po krátkom úvode, v druhej kapitole odhadujeme dopad sprísnených kapitálových požiadaviek Basel III na úverové spready v českom bankovom sektore. V tejto kapitole sme dospeli k záveru, že dopad sprísnenej regulácie kapitálu nepovedie v Českej republike k drahším úverom hlavne z toho dôvodu, že český bankový systém je dobre kapitalizovaný. V tretej kapitole identifikujeme stratégie, ktoré české banky použili, aby výrazne zvýšili svoju kapitálovú primeranosť medzi rokmi 2009 až 2013. Analýza ukazuje, že hlavnú úlohu pri zvyšovaní kapitálovej primeranosti českých bánk hrali zadržané zisky. Naviac, české banky tiež znížili priemerné riziko svojich aktív, aby ešte viac posilnili nárast kapitálovej primeranosti. V poslednej kapitole, s využitím databáze európskych bánk, ktoré sa dostali do finančnej tiesne medzi rokmi 2008 až 2012, porovnávame výkonnosť zložitých, rizikovo vážených ukazovateľov s výkonnosťou jednoduchých, pákových pomerov pri predikcii finančnej tiesne banky. Výsledky ukazujú, že jednoduché pákové ukazovatele môžu fungovať lepšie ako rizikovo vážené ukazovatele. I keď takéto zistenie nie je nezvratné, taktiež naznačuje, že zložitejšie modelovanie rizika nie vždy znamená tiež aj lepšie modelovanie rizika.

Abstract: The aim of this thesis is to evaluate the impact of Basel III on Czech banks and to compare the effectiveness of capital ratios in predicting bank distress. After a short introduction, in the second chapter we estimate the impact of tightened Basel III capital regulation on lending spreads in the Czech banking sector. In this chapter we conclude that the tightened capital regulation will not lead to more expensive borrowing in the Czech Republic mainly because the banking sector has been well-capitalized. In the third chapter we identify the strategies that Czech banks adopted in order to significantly increase their capital ratios between 2009 and 2013. Our analysis shows that retained earnings have played a major role in increasing the average capital adequacy of Czech banks. In addition, the Czech banks have decreased their average asset risk to further strengthen the overall capital adequacy ratio. In the last chapter, using a dataset on bank distress in European banks during 2008-2012, we compare the performance of risk-weighted capital ratios and simple leverage capital ratios to predict bank distress. Our results suggest that simple leverage ratios can perform better than complex risk-weighted capital ratios when predicting bank distress. While such a finding is not conclusive, it suggests that more complex risk modeling does not always mean better risk modeling.

Klíčová slova: kapitál bánk, kapitálová primeranosť, Basel III, finančná tieseň

Keywords: capital adequacy, Basel III, financial distress, bank capital

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2015
  • Vedoucí: Petr Dvořák
  • Oponent: Petr Teplý, Jakub Seidler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48299


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:00, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz