Bc. Eva Tuzová

Bachelor's thesis

Spolupráce vybraných autoservisů se subjekty hodnotové sítě

Cooperation of selected car services with subjects of the value network
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnotového řetězce a hodnotovou sítí. Na základě rešerší prací různých autorů je v první části práce vysvětlen pojem hodnota pro zákazníka, její poskytování a maximalizace. Dále se práce zaměřuje na hodnotový řetězec a hodnotovou síť, jejich vzájemné vztahy a vazby. Na základě analýzy hodnotového řetězce a posilování vazeb v něm, podnik odhaluje nevyužité možnosti …more
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with the value chain and the value network. On the basis of researches of various authors' works is in the first part explained the concept of customer value, its providing and maximization. Futhermore this work is focused on the value chain and the value network, their relationships and ties. Analysis of the value chain and strengthening of ties in it company reveals unused …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2012
  • Supervisor: Ing. Zuzana Ehlová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Tuzová, Eva. Spolupráce vybraných autoservisů se subjekty hodnotové sítě. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Chemical and Process Engineering / Economy and Management of Chemical and Food Industry