Barbora Ptáčková

Doctoral thesis

Identifikace generátorů finanční výkonnosti odvětví a podniků pomocí analýzy rozptylu nelineárních funkcí

Identification of financial performance generators of the industry and businesses using nonlinear function analysis of variance
Abstract:
Doktorská dizertační práce je věnována problematice finanční výkonnosti podniků a odvětví. Cílem dizertační práce je komplexní analýza generátorů relativní ekonomické přidané hodnoty podniku ČEZ, a.s. a energetického průmyslu pomocí analýzy rozptylu a odchylek, včetně predikce. Analýza je prováděna v reálných podmínkách vybraného podniku a odvětví. Doktorská dizertační práce je rozdělena, mimo úvod …more
Abstract:
Doctoral thesis is devoted to financial performance of company and industry. The aim of the thesis is to analyze financial performance of ČEZ, a.s. and energy industry of the Czech Republic. Financial performance selected company and industry is analyzed according to an economic value added indicator. Main value drivers are calculated according to variance decomposition method. Doctoral thesis is divided …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 9. 2018
  • Supervisor: Dana Dluhošová
  • Reader: Miroslav Čulík, Martin Svoboda, Musa Hussam

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Doctoral programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance