Theses 

Stanovení hodnoty společnosti pomocí metody ekonomická přidaná hodnota – Ing. Ondřej Nováček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Ondřej Nováček

Diplomová práce

Stanovení hodnoty společnosti pomocí metody ekonomická přidaná hodnota

The determination of a company's value using the economic value added technique

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou stanovení hodnoty podniku. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky z této oblasti. Jde o analýzu makroprostředí a odvětvovou analýzu. Za těmito kapitolami následuje část zabývající se finanční analýzou. V další kapitole je popsána tvorba finančního plánu a na závěr teoretické části jsou uvedeny metody a výpočty pro stanovení hodnoty podniku pomocí ukazatele ekonomická přidaná hodnota a pomocí modelu diskontovaných peněžních toků. V praktické části diplomové práce jsou aplikovány teoretické poznatky na konkrétní společnost – T-Mobile Czech Republic a.s. Na základě finančních výkazů společnosti byla stanovena její hodnota.

Abstract: This work is considering with problems about fixing the company price. In first segment are summarize theoretical pieces of knowledge from this area. It's about analysis of macro environment and branch analysis. After these chapters follows segment considered with financial analyse. In next chapter is described creation of financial plan. On the end of the teoretical segment are mentioned methods and claculation for determination of a company’s value using the economic value added technique and discounted cash flow technique. In practical segment of the work are aplicated teoretical knowledges on concrete company – T-Mobile Czech Republic a.s. Based on financial statement was determinated company’s value.

Klíčová slova: Oceňování, Ekonomická přidaná hodnota, Finanční analýza, Finanční plán, Diskontované peněžní toky, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Tržby, Výnosy, Náklady, Valuation, Economic value added, Financial analysis, Financial plan, Discounted cash flow, Balance sheet, Profit and lost statement, Sales, Revenues, Costs

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: RSDr. Rudolf Baloušek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:08, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz