Bc. Marie Johaníková

Diplomová práce

Úroveň očekávaných výstupů u dětí v předškolním věku v oblasti „Dítě a jeho psychika“

The standars of expected abilities of preschool children in the educational field of "Child and the psyche"
Anotace:
Naše práce se zabývá úrovní očekávaných výstupů vzdělávací oblasti ,,Dítě a jeho psychika“. Konkrétně se zabýváme úrovní těchto očekávaných výstupů: správná výslovnost; reprodukce říkadel, písní, pohádek; popsání situace nebo děje; sluchové rozlišení začátečních a koncových slabik a hlásek ve slovech; záměrné pozorování, postřehování, všímání si nového, změněného, chybějícího; chápání základních číselných …více
Abstract:
Our work deals with the level of expected outputs of educational area “Child and his psyche”. Particularly, we deal with the level of these expected outputs: correct pronunciation; reproduction of rhymes, songs, stories; description of the situation or the actions; auditory resolution of initial or terminal syllables and sounds in words; deliberate observation, perception, noticing of newness, changed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta