Bc. Petra Baranová

Bakalářská práce

ADHD ako rizikový faktor pre rozvoj poruchy chovania a emócií

ADHD as a risk factor for the development of behavioral and emotional disorders
Abstract:
The bachelor thesis deals with the ADHD syndrome as a risk factor in development of behavioural and emotional disorders. Work consists of theoretical and empirical part. Theoretical part describes syndrome ADHD, its characteristics, signs, diagnostics and treatment options. It also focuses on behavioural disorders, their development, focus groups, advisory system and system of institutional and protective …více
Abstract:
Bakalárska práca pojednáva o syndróme ADHD ako o rizikovom faktore pri vzniku porúch chovania a emócií. Práca pozostáva z teoretickej a empirickej časti. Teoretická časť popisuje syndróm ADHD, jeho charakteristiky, prejavy, diagnostiku a možnosti liečby. Rovnako sa zameriava na poruchy chovania a emócií, na ich vývoj, cieľové skupiny, poradenský systém a systém ústavnej a ochrannej výchovy. Praktická …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Segeťová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta