Oldřich Havlena

Bakalářská práce

Obnovitelné zdroje energie - klady a zápory při jejím získávání.

The renewable energy sources- the obtaining advantages and disadvantages.
Anotace:
Předložená práce se zabývá využíváním obnovitelných zdrojů energie v České republice i v zahraničí. Jsou zde uvedeny techniky k získávání energií z větru, vody, biomasy a geotermálních systémů. Jednotlivé systémy jsou detailně popsány a jsou uvedeny jejich klady, popřípadě zápory. Dále je zpracováno využívání energie ze slunce (fotovoltaika), kde je podrobně vysvětlena výroba, instalace a výnos solárních …více
Abstract:
This thesis deals with the usage of renewable ressources in both the Czech Republic and abroad. It presents the techniques used when obtaining power from wind, water, biomass and geothermal systems. Each system is described in details, also discussing its advantages and disadvantages. It also discusses the usage of solar power (photovoltaics) explaining in details the production, instalation and profitability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Tomáš Bouchal
  • Oponent: Radek Staufčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava