Mgr. Viktória Vosovičová

Bakalářská práce

Politika úsporných opatrení MMF: vedecký konsenzus alebo mocenská hra?

The IMF Austerity Policies: Scientific Consensus or Power Game?
Abstract:
In the wake of the lasting debt crisis, the International Monetary Fund is frequently mentioned in connection with its austerity measures policy. This policy has gained notably negative connotations, since it has not always brought the expected results. The aim of this bachelor thesis is to discover how are these measures created, why they are implemented and who actually has the influence over their …více
Abstract:
Medzinárodný menový fond je vo svetle pretrvávajúcej dlhovej krízy čoraz častejšie spomínaný v súvislosti s jeho politikou úsporných opatrení. Táto postupom času nadobudla najmä negatívne konotácie, keďže nie vždy prinášala očakávané výsledky. Cieľom tejto bakalárskej práce je zistiť, akým spôsobom sú dané opatrenia utvárané, prečo sú presadzované v podobe, v akej sú presadzované a kto má vlastne vplyv …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy