Štěpánka Krejčová

Bakalářská práce

Inkluze neslyšícího žáka s kochleárním implantátem

Anotace:
Bakalářská práce „Inkluze neslyšícího žáka s kochleárním implantátem” pojednává o problematice inkluze neslyšících žáků a využití dramatické výchovy v rámci inkluzivní výuky. Cílem práce je zhodnotit, jaké jsou přínosy využití dramatické výchovy v inkluzivní třídě a jak může pomoci neslyšícímu žákovi v jeho sociálním začleňování. V teoretické části jsou popsány základní informace o sluchovém postižení …více
Abstract:
The bachelor thesis "Inclusion of a deaf pupil with a cochlear implant" deals with an issue of inclusion of deaf pupils and the use of drama education in inclusive education. The aim of this paper is to evaluate the benefits of using drama education in an inclusive classroom and how it can help deaf pupils in their social inclusion. The theoretical part describes basic information about hearing impairment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2023
  • Vedoucí: prof. PhDr. Veronika Broulíková
  • Oponent: MgA. Aneta Hegyiová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/rjfta/