Jan Delong

Bachelor's thesis

Otevřené knihovny – pohledy, hlediska a přístupy přispívající k otevřenosti knihoven v České republice a zahraničí

Open Libraries – Views, Perspectives and Approaches Contributing to the Openness of Libraries in the Czech Republic and in Abroad
Abstract:
Předkládaná bakalářská diplomová práce se zabývá pojmem otevřená knihovna. Autor tento pojem zkoumá z několika úhlů. V teoretické části si všímá otevřenosti jako obecného pojmu, který se objevuje napříč společenskými a dalšími oblastmi. Následuje hledání otevřenosti a otevřených knihoven v důležitých českých i zahraničních legislativních, koncepčních a strategických dokumentech a publikacích. Na tuto …more
Abstract:
Presented bachelor diploma thesis deals with the concept of open library. The author explores this concept from several angles. In the theoretical part, he sees openness as a generic term that occurs across societal and other areas. It follows the search for openness and open libraries in important Czech and foreign legislative, conceptual and strategic documents and publications. This part is followed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Reader: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta