Jan Delong

Bachelor's thesis

Otevřené knihovny – pohledy, hlediska a přístupy přispívající k otevřenosti knihoven v České republice a zahraničí

Open Libraries – Views, Perspectives and Approaches Contributing to the Openness of Libraries in the Czech Republic and in Abroad
Anotácia:
Předkládaná bakalářská diplomová práce se zabývá pojmem otevřená knihovna. Autor tento pojem zkoumá z několika úhlů. V teoretické části si všímá otevřenosti jako obecného pojmu, který se objevuje napříč společenskými a dalšími oblastmi. Následuje hledání otevřenosti a otevřených knihoven v důležitých českých i zahraničních legislativních, koncepčních a strategických dokumentech a publikacích. Na tuto …viac
Abstract:
Presented bachelor diploma thesis deals with the concept of open library. The author explores this concept from several angles. In the theoretical part, he sees openness as a generic term that occurs across societal and other areas. It follows the search for openness and open libraries in important Czech and foreign legislative, conceptual and strategic documents and publications. This part is followed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedúci: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Oponent: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Information and Library Studies / Information and Library Studies